torsdag 26 april 2007

Profetiska sånger från 1700-talet


Jag läste härom kvällen några härliga sånger hämtade från radikalpietisternas sångbok "Andeliga Wijsor om hwargehanda materier och wid åtskilliga tillfällen", från 1730-talet.

Ett litet exempel på hur dessa tidiga och fria pietister kunde skriva sånger, är detta:


Lambsens jungfrur länge warit
I qwarter på skiöckiohus,
Ther the offta illa farit
Och mist både krafft och lius.
Länge nog har skiökan rådt.
Länge nog thes wälde stådt.
Länge nog har warit blannat.
Ondt och godt så om hwartannat.

Länge nog har Gud måst tola
Se bland swinen barnen kiär
Skiökan har fått länge bola
Med alt thet, som heligt är.
Länge nog mångt menlöst barn
Blifwit kränckt af skiökans garn.
Hon har bön och sång reglerat
Öfwer gudtienst strängt regerat.


I modern svensk skrift blir det så här:


Lammets jungfrur länge varit
I kvarter på skökohus,
Där de ofta illa farit
Och mist både kraft och ljus.
Länge nog har skökan rått.
Länge nog dess välde stått.
Länge nog har varit blandat.
Ont och gott så om vartannat.

Länge nog har Gud måst tåla
Se bland svinen barnen kär
Skökan har fått länge bola
Med allt det, som heligt är.
Länge nog mångt menlöst barn
Blivit kränkt av skökans garn.
Hon har bön och sång reglerat
Över gudstjänst strängt regerat.


Pietisterna skrev också andra sånger, mycket vackra och med väldig Jesuskärlek.


Ach, rena med tin kiärleks blod
Min arma siäl, min Jesu god,
Låt den helt genom tränga
Min inra lifsgrund, ty then kan
Allena rensa ut hwart gran,
Som wid mig än månd hänga,
At jag blir, Som saphir,
Skiär och rener, Himmelsk finer,
Genom drifwen,
Med tin kiärlek helt omgifwen!


Modern sv:


Ack, rena med din kärleks blod
Min arma själ, min Jesus god,
Låt den helt genom tränga
Min inre livsgrund, ty den kan
Allena rensa ut vart grand,
Som vid mig än månne hänga,
Att jag blir, Som safir,
Skär och rener, Himmelskt finer,
Genom driven,
Med din kärlek helt omgiven!Men något som också är väldigt intressant, är följande:
Tron att Jesus skall komma och hämta sin brud bort från jorden till himlen angrips ofta från vissa religiösa håll. Man har bland annat fått höra att det var en viss John Nelson Darby från Irland, som uppfann läran om "parusin" någon gång på 1800-talet, alltså att Jesus skulle rycka oss upp på skyar honom till mötes, och att detta inte skulle ha förkunnats bland kristna före Darbys tid. Väckelsekristendomen i vår tid, som mestadels har denna lära, skulle alltså ha fått den från denne Darby, som man gärna också visar var lite snett ute i övrigt.

Nu är det ju så att dessa pietister jag läser om levde i början på 1700-talet, alltså ett sekel innan Darby. Och hos dem finner vi även följande sångtext, skriven av en Gunilla Grubb:


Up, min siäl, si dagen nalkas,
Och din mödos heta swalkas,
Up och tig til bröllops red!
Si din brudgum kommer ned
At tig hem til himmelen föra
Och tig ewigt nögder giöra
Han kallar dig, min siäl, til sig.


M. sv:


Upp, min själ, se dagen nalkas,
Och din mödas hetta svalkas,
Upp och dig till bröllop red!
Se din brudgum kommer ned
Att dig hem till himmelen föra
Och dig evigt nöjder göra
Han kallar dig, min själ, till sig.


Alltså, "Se din brudgum kommer ned", skriver hon. Jesus kommer alltså ned från himlen. För att göra vad? Upprätta tusenårsriket direkt? Nej tydligen inte enligt dessa pietister. Hon fortsätter: "...Att dig hem till himmelen föra." Så Jesus kommer alltså ned från himlen, för att ta oss hem till sig, i himlen. Skrivet 100 år före Darby, i Sverige, av enkla radikalpietister.
Var hade de fått denna lära ifrån? Från Bibeln så klart! Den finns där, men kan bara ses av dem som är brudesjälar. Det finns sådant som Gud inte uppenbarar för alla, för alla sammanhang är egentligen inte värdiga att bära det. Denna sanning, sanningen om Jesu tillkommelse och det "hemliga bortryckandet", som är så föraktat och förtalat, det lever, hos dem som allramest tar kristna livet på allvar, som mottager uppenbarelsen, som är fördold i skrifterna för övriga. Det finns säkert äkta brudesjälar också bland dem som inte har denna lära, men de kan få den om de bara vill tränga lite längre in i brudemystiken och främlingsskapet.

Ännu en pietistsång om Jesu tillkommelse:


Brudgummen kommer, skynder ehr alla,
Til bröllops waker, si Jesus är här!
Han sänder röster och låter ehr kalla,
Skynden ehr, salig den, som redo är!
Bruden är tilred och skall snart hemföras,
Alting är redo, ty rösterna höras.


Bruden skall hemföras, känns det igen? Det handlar inte om någon kort flygresa till det jordiska Jerusalem, utan det handlar om bortryckelsen, ooh kvarlämnandet av dem som inte "redo är". Röster som hörs, det syftar väl på anskriet "Se brudgummen kommer", som alltså tydligen också var levande bland dem.

Så om nu dessa pietister Darby förutan levde i, trodde på och förkunnade denna lära, så visar väl det att den tycks vakna till liv varhelst det finns väckta kristna, i vilken tid de än lever. Darby må ha varit en väckt själ han också, men inte är det på hans läror vi bygger vår tro. Inte heller på pietisterna, för detta är väl ganska okänt för de flesta i vår tid. Att Jesus skall hämta brudeskaran, det är något man får från Gud själv, om man är öppen för det, inte bunden av läror eller annat bråte som står i vägen.
...

Givetvis är denna sanning inget man skall vara så fixerad vid att man "glömmer bort" andra sanningar i Guds ord eller börjar negligera dem bara för att man tycker man måste försvara denna lära. I en levande tro lever alla Guds sanningar och blir till en enda sanning, centrerad i Jesus och uppburen av den Helige Ande. Men då finns också detta med och får sin rätta plats, i det stora missionsuppdraget.
___