torsdag 26 april 2007

Från väckelsen i Stockholm på 1720-talet

De kom för att förstöra, gick därifrån som frälsta:

"...Tolstadius fick nu wid Skeppsholms församling ett widare sätt att arbeta på, och Guds nåd, som war begynd med honom, tilltog dagligen.

Många tusende åhörare infunno sig här både från norra och södra Förstäderna i denna folkrika Stad, och hopen av dem som trodde tillwäxte dagligen, så att denna lilla kyrka, för trängsel skull, måste ombyggas och utwidgas; ty genom Jesu Christi nåd som i honom werkade, predikade han väldeliga, och nåde-hungriga själar funno här en föda, som de förr saknat.

Det var ock undransvärdt att se och höra, huru säkra och ogudaktiga menniskor, så wäl af Lärare som åhörare, hwilka kommo dels af nyfikenhet, dels af arglistighet att uppsnappa något som de kunde wränga och förtyda, blefwo stundom hoptals rörda och slagna, så att några, hwilka gåfwo Guds uppwäckande röst rum hos sig, wordo af sina samweten drifna att upptäcka för honom sitt onda uppsåt, och blefwo en del deraf sedan hans wänner..."

Fler apostoliska tongångar från boken "Erik Tolstadius' Märkwärdiga Levnadslopp", nu utlagd i sin fullhet i faximil på http://pietisterna.se/.
___